آرد تافتون و لواش

تاریخ : 1393/12/23 18:30

بیشتر برای تهیه نان های نسبتاً تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آردی است با درصد خاکستر 1/225 -0/851 و درجه استخراج 88-82 درصد که بیشتر برای تهیه نان های نسبتا" تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

     

            ویژگی های فیزیکوشیمیایی آرد تافتون و لواش مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 103 - اصلاحیه اول تیرماه 1392


 ویژگی ها  
درصد خاکستر
(بر مبنای وزن خشک)
 
درصد رطوبت
(بیشینه)
 
درصد پروتئین
(کمینه بر مبنای وزن خشک)
 
گلوتن مرطوب
(کمینه)    
 
اسیدیته
(بیشینه)
 
اندازه ذرات (بیشینه)
 
روی الک 475 میکرون
 

روی الک 180 میکرون
 
روی الک 125 میکرون
 
زیر الک 125 میکرون
 آرد تافتون و لواش
 0/851-1/225  14/2  11  25  3/5  2/5  20  32/5  45


پر بیننده ترین ها

بیشتر برای تهیه نان های نسبتاً تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد تافتون و لواش

تاریخ : 1393/12/23 18:30

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود.

آرد ستاره

تاریخ : 1393/12/16 09:00

ذرات زبری است که معمولاً از آندوسپرم گندم دوروم تهیه می شود.

سمولینا

تاریخ : 1393/12/23 18:29

آردی است که از تمامی اجزاء آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود.

آرد سنگک

تاریخ : 1393/12/16 09:01