آرد ستاره

تاریخ : 1393/12/16 09:00

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود.

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود. درصد خاکستر این آرد 0/700-0/501 درصد و درجه استخراج آن 78-69 درصد بوده که بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع نانهای حجیم، نیمه حجیم و برخی شیرینی جات کاربرد دارد.          ویژگی های فیزیکوشیمیایی آرد ستاره مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 103 - اصلاحیه اول تیرماه 1392

 ویژگی ها
درصد خاکستر
(بر مبنای وزن خشک)

 
درصد رطوبت
(بیشینه)


 درصد پروتئین (کمینه بر مبنای وزن خشک)  گلوتن مرطوب     ( کمینه)             اسیدیته                  ( بیشینه)  اندازه ذرات
روی الک 475 میکرون
 روی الک 180 میکرون  روی الک 125 میکرون  زیر الک 125 میکرون
 آرد ستاره  0/501-0/700  14/2  11  26  2/4  -  10  30  60

پر بیننده ترین ها

بیشتر برای تهیه نان های نسبتاً تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد تافتون و لواش

تاریخ : 1393/12/23 18:30

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود.

آرد ستاره

تاریخ : 1393/12/16 09:00

ذرات زبری است که معمولاً از آندوسپرم گندم دوروم تهیه می شود.

سمولینا

تاریخ : 1393/12/23 18:29

آردی است که از تمامی اجزاء آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود.

آرد سنگک

تاریخ : 1393/12/16 09:01