آرد بربری

تاریخ : 1393/12/16 09:01

آردی است که از آندوسپرم و مقادیری پوسته گندم تهیه می شود.

درصد خاکستر این آرد 0/850-0/701 درصد و درجه استخراج آن 82-78 درصد بوده که برای تهیه نان بربری (نان فر پزی) کاربرد دارد. در تهیه نان بربری جهت حصول بافت خاص با خلل و فرج نسبتاً درشت و ضخامت 2-5/1 سانتی متر می باید از آرد با میزان پروتئین نسبتاً بالا و درصد استخراج 82 درصد استفاده گردد.


      ویژگیهای فیزیکو شیمیایی آرد بربری مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 103 – اصلاحیه اول تیرماه 1392

 ویژگی ها
 
درصد خاکستر
(بر مبنای وزن خشک)
 
درصد رطوبت
(بیشینه)
 
درصد پروتئین
(کمینه بر مبنای وزن خشک)
 
گلوتن مرطوب
(کمینه)
 
اسیدیته
(بیشینه)
 
اندازه ذرات (بیشینه)
 آرد بربری
 
روی الک 475 میکرون
 
روی الک 180 میکرون    
 
روی الک 125 میکرون
 
زیر الک 125 میکرون
 0/701-0/850  14/2  11  26  2/4  2  18  30  50

پر بیننده ترین ها

بیشتر برای تهیه نان های نسبتاً تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد تافتون و لواش

تاریخ : 1393/12/23 18:30

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود.

آرد ستاره

تاریخ : 1393/12/16 09:00

ذرات زبری است که معمولاً از آندوسپرم گندم دوروم تهیه می شود.

سمولینا

تاریخ : 1393/12/23 18:29

آردی است که از تمامی اجزاء آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود.

آرد سنگک

تاریخ : 1393/12/16 09:01