آرد کامل

تاریخ : 1393/12/16 10:22

آردی است که از تمام اجزاء دانه پس از پوستگیری اولیه تهیه می شود.

درصد خاکستر این آرد 1/600-1/476 درصد و درجه استخراج آن 96-93 درصد بوده  که در تهیه محصولات با فیبر بالا استفاده می شود.


               ویژگیهای فیزیکو شیمیایی آرد کامل مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 103 – اصلاحیه اول تیرماه 1392


نوع فراورده


درصد خاکستر
(بر مبنای وزن خشک) 


درصد رطوبت
(بیشینه) 


درصد پروتئین
(کمینه بر مبنای وزن خشک) 


گلوتن مرطوب
(کمینه) 


اسیدیته
(بیشینه) 


اندازه ذرات (بیشینه) 


روی الک 475 میکرون 


روی الک 180 میکرون 


روی الک 125 میکرون 


زیر الک 125 میکرون 

آرد کامل

1/476-1/600

12/5

12

23

4/1

5

25

30

40


پر بیننده ترین ها

بیشتر برای تهیه نان های نسبتاً تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد تافتون و لواش

تاریخ : 1393/12/23 18:30

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود.

آرد ستاره

تاریخ : 1393/12/16 09:00

ذرات زبری است که معمولاً از آندوسپرم گندم دوروم تهیه می شود.

سمولینا

تاریخ : 1393/12/23 18:29

آردی است که از تمامی اجزاء آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود.

آرد سنگک

تاریخ : 1393/12/16 09:01