محصولات

آرد تافتون و لواش

بیشتر برای تهیه نان های نسبتاً تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد ستاره

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود.

سمولینا

ذرات زبری است که معمولاً از آندوسپرم گندم دوروم تهیه می شود.

آرد سنگک

آردی است که از تمامی اجزاء آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود.

آرد بربری

آردی است که از آندوسپرم و مقادیری پوسته گندم تهیه می شود.

آرد ماکارونی (فارینا)

آردی است که از آندوسپرم گندم های سخت و نیمه سخت تهیه می گردد.

آرد نول

آردی است که از قسمتهای مرکزی آندوسپرم گندم تهیه می شود.

آرد کامل

آردی است که از تمام اجزاء دانه پس از پوستگیری اولیه تهیه می شود.